Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Με δικό του περίπτερο, συμμετείχε το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, στη 2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Με δικό του περίπτερο συμμετείχε το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής στη 2η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2015 που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.Στην Έκθεση αυτή, όπου η έρευνα "συνάντησε" την επιχειρηματικότητα, το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής παρουσίασε στους επισκέπτες μέλη της ερευνητικής κοινότητας και σε εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα και επενδυτές τα απτά αποτελέσματα της έρευνας και τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχτεί στο Εργαστήριο και μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να αξιοποιηθούν.
Πιο συγκεκριμένα:Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής παρουσίασε στο...
κοινό μία εφαρμογή WebGIS (http://www.tenecoport.eu/webgis) για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών σε δίκτυο λιμένων της Nοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Έργου με τίτλο «TEN ECOPORT - Transnational ENhancement of ECOPORT8 network» (www.tenecoport.eu) και μπορεί να αξιοποιηθεί από: α) επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των λιμενικών εργασιών και διαδικασιών μεταφοράς/αποθήκευσης, β) περιβαλλοντικά γραφεία/οργανώσεις/φορείς για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν, γ) Οργανισμούς Λιμένων και τις σχετικές υπηρεσίες τους για τη διαμόρφωση καλών πρακτικών και την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών περιβαλλοντικής προστασίας, δ) σχετικές υπηρεσίες και φορείς για την εφαρμογή/θέσπιση/βελτίωση περιβαλλοντικών πολιτικών και σχετικής νομοθεσίας με σκοπό την ανταγωνιστικότητα του θαλάσσιου εμπορίου και των λιμενικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.Επίσης, το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής διένειμε δωρεάν το πόνημα με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα Λιμένων: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές», το οποίο παρουσιάζει διεξοδικά τα αποτελέσματα της έρευνας και εργασίας του συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Adriatic Έργου «APC – The Adriatic Port Community», κατά την υλοποίηση του οποίου προέκυψε ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τα λιμάνια: η Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα Επικοινωνίας Λιμένων, μια σουίτα λογισμικού που βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη των τοπικών λιμενικών κοινοτήτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα των πλοίων και των λιμενικών Αρχών εντός της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας.Τέλος, το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής παρουσίασε τη διαδικτυακή πλατφόρμα CaseMaker, μία ολοκληρωμένη λύση ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας για Διδασκαλία Βασισμένη σε Περιπτώσεις, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Έργου «CaseMaker: Innovative ICT-platform to enhance case-based teaching and learning (CASEMKR)». Πληροφορίες για τη Διδασκαλία βασισμένη σε περιπτώσεις είναι διαθέσιμες στο ebook http://casemaker.libripublishing.co.uk/, το οποίο διατίθεται δωρεάν. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι άμεσα προσβάσιμη, εύχρηστη και εύκολα αξιοποιήσιμη εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα σε όποιον ενδιαφέρεται να κάνει χρήση της μάθησης και διδασκαλίας με μελέτη περιπτώσεων μέσω της ιστοσελίδας http://casemaker.dk.