Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 20 προσλήψεις στο δήμο

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Ιούνιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2005, προκειμένου να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, οι οποίες αφορούν στον καθαρισμό πλατειών και νεκροταφείων και την κοπή χόρτων στις Τοπικές Κοινότητες: Ηγουμενίτσας, Γραικοχωρίου, Νέας Σελεύκειας, Καρτερίου, Καστρίου, Λαδοχωρίου, Μαζαρακιάς, Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Πέρδικας, Πλαταριάς και Συβότων. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που προβλέπεται από την περίπτ. κ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012, δηλαδή είκοσι (20) άτομα προκειμένου να απασχοληθούν σε...
πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, οι οποίες διαπιστώνονται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από τις αποδοχές και την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α.20.6041 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού» και τον Κ.Α.20.6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015.