Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ - Πρόσληψη 16 εργαζομένων στην Τεχνική Υπηρεσία

Μέχρι και την Πέμπτη 28 Μαίου οι αιτήσεις

Ο Δήμος Δωδώνης Νομού θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δεκαέξι (16) άτομα, στην Τεχνική Υπηρεσία για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
14 Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ16). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527 )
Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργων JCB (ΔΕ 28). Οι υποψήφιοι πρέπει να....
διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος χειριστή μηχανήματος εκσκαφέα ομάδας μηχανημάτων Β' και τάξεως Γ. Για τις παλιότερες του 1990 άδειες απαιτείται άδεια ομάδας μηχανημάτων Α'. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) ή άλλο ισότιμο τίτλο Σχολικών Μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγείται η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, 2) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού, 4) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, 5) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους Χειριστές Μηχανημάτων Εργων , όπως περιγράφονται κατά τον ανωτέρω πίνακα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ (Δ/νση: Αγία Κυριακή τηλ: 2654360100) . Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη 28 Μαίου 2015.