Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΕΣ.ΠΕΛ-Είχαμε καταγράψει αναλυτικά τα προβλήματ στο Πάρκο Κουραμπά

Αποκαλυπτική απάντηση του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου,για τους ελέγχους στην παιδική χαρά


Σε ανακοίνωση του,ο  ΕΣΠΕΛ, ο οποίος πραγματοποιεί ελέγχους στα έργα ΕΣΠΑ,  αναφέρει πως είχε διαπιστώσει σοβαρά προβλήματα στο Πάρκο Κουραμπά, και συγκεκριμένα σε πιστοποιημένα κι εγκατεστημένα όργανα της παιδικής χαράς!Ο ΕΣΠΕΛ μάλιστα, συνέστησε την άμεση αποκατάστασή των οργάνων.Μεταξύ άλλω στην αποακαλυπτική απάντηση-ανακοίνωση,αναφέρει τα εξής:
- Κατά την επίσκεψη του ΕΣΠΕΛ, στις 13/5/2014, η τσουλήθρα του οργάνου «σύνθετη κατασκευή» όπου συνέβη το ατύχημα δεν είχε τοποθετηθεί ακόμη όπως προκύπτει και...
από την φωτογραφική τεκμηρίωση που συνοδεύει την τεχνική αναφορά.
- Ο έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ δεν έγινε σε όλα τα όργανα αφού δεν είχαν τοποθετηθεί όλα και η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου ήταν σχετικά μικρή, της τάξης του 25%. Ο πραγματοποιούμενος έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ είναι πάντοτε δειγματοληπτικός πλην όμως καλύπτει όλες τις πτυχές ποιοτικού ελέγχου του έργου σε συστημικό επίπεδο ανάλογη με τη φύση και την πρόοδο εργασιών.
- Μέσω της Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ πραγματοποιούνται συστάσεις προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ελαττωμάτων που εντοπίζονται. Σημειωτέον ότι ο ΕΣΠΕΛ δεν διενεργεί σε καμία περίπτωση καθήκοντα επιβλέποντος του έργου.
-«Είναι ανακριβές ότι ο ΕΣΠΕΛ δεν διαπίστωσε ελαττώματα στα όργανα της παιδικής χαράς. Αντιθέτως κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπίστωσε σε πιστοποιημένα κι εγκατεστημένα όργανα της παιδικής χαράς ελαττώματα και συνέστησε την άμεση αποκατάστασή τους υπό τις προυποθέσεις της υποβολής κι έγκρισης της μεθοδολογίας αποκατάστασης και της επιβεβαίωσης αποκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου των οργάνων»
Επίσης ο ΕΣΠΕΛ, τονίζεται, πρότεινε τον επανέλεγχο του έργου επειδή υπήρχαν ελαττώματα προς αποκατάσταση καθώς και μεγάλο ποσοστό ανεκτέλεστων εργασιών.
Κατά την επίσκεψη του ΕΣΠΕΛ, διαπιστώθηκε ότι όργανα της παιδικής χαράς ήταν ήδη πιστοποιημένα από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και τη βεβαίωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα. Λόγω των ελαττωμάτων που διαπίστωσε ο ΕΣΠΕΛ κι έχρηζαν αποκατάστασης, προτάθηκε να γίνει στη συνέχεια νέος έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.Προτάθηκε τέλος από τον ΕΣΠΕΛ να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών όλα τα αναφερόμενα στην τεχνική αναφορά του πριν τη χορήγηση του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικού καταλληλότητας.