Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Προσλήψεις 45 εργαζομένων για κάλυψη αναγκών στο δήμο Ιωαννιτών

Η προθεσμία υποβολής αίτησης πρόσληψης είναι μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου

Η «ΔΑΕΜ Α.Ε. -ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1.4.γ/13: «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών» της Δράσης 1.4/13 «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, ενδιαφέρεται να στελεχώσει με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κατά το άρθρο 6 του Ν.2527/1997 (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών) με 45 άτομα για την κάλυψη των αναγκών και τη....
στελέχωση των δομών του συνεργαζόμενου σήμου Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις στο δήμο Ιωαννιτών αφορούν: 15 άτομα, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών-ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 15 άτομα, ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και 15 άτομα, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. Η προθεσμία υποβολής αίτησης πρόσληψης είναι μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεστε την σχετική προκήρυξη, κάνοντας κλικ ΕΔΩ