Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Aύξηση εσόδων 3,5% και λειτουργικών κερδών 25,5% για τη Minoan

Το 2014 αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Minoan Lines, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και ως προς τα λειτουργικά και καθαρά κέρδη μετά από φόρους.Ειδικότερα, σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines για το 2014 διαμορφώθηκε σε € 168,2 εκ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 20,2 εκ. το οικονομικό έτος 2014, εμφανίζοντας αύξηση 25,5% (+ € 4,1 εκ.). Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, για το 2014, διαμορφώθηκαν σε € 0,1 εκ. Κατά το έτος 2014, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας συνέχισε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης του μεταφορικού έργου, ως απόρροια της μείωσης του ...
διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών καθώς και του υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου.Η Εταιρεία, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, έχοντας υλοποιήσει μια σειρά αποφάσεων, βελτίωσε σημαντικά τις οικονομικές της επιδόσεις.Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, η Minoan Lines είναι απολύτως συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων και πληροί το σύνολο των οικονομικών όρων (covenants), όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική σύμβαση ομολογιακού δανείου.Συνέπεια των παραπάνω είναι η μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας κατά 44,2% περίπου το 2014 έναντι του 2013. Eπιπρόσθετα, το Μάρτιο του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 30,6 εκ. Σημειώνεται ότι, το Νοέμβριο του 2013 είχε ολοκληρωθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 50,5 εκ.Οι παραπάνω εξελίξεις ενδυναμώνουν περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και της επιτρέπουν να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη), ενώ την περίοδο από 25/7/2014 έως 08/09/2014 στο λιμάνι της Ραβέννα, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς.Συγκεκριμένα, η Εταιρεία το 2014 διακίνησε 431 χιλ. επιβάτες, 101 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 82 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 48,5% για τους επιβάτες, 46,0% για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 52,7% για φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.