Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Προσλήψεις δύο (2) εργαζομένων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων

Οι θέσεις αφορούν έναν (1) ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και έναν (1) ΔΕ Εργατοτεχνίτη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έργο ΕΣΠΑ: "Αποκατάσταση Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου της Νήσου της λίμνης των Ιωαννίνων". Οι θέσεις αφορούν: έναν (1) ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και έναν (1) ΔΕ Εργατοτεχνίτη. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των...
αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, 45221, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Ιωάννινα. Υπόψιν κ. Παυλοπούλου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 26510 25989 & 26510 39580), μέχρι και τις 6 Μαΐου 2015, από τις 09:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ