Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Δύο (2) προσλήψεις Μουσικών στο δήμο

Ανακοινωθηκε από το δήμο Ιωαννιτών, η προκήρυξη της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Μουσικών Συνόλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού , Περ/ντος , Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική Δημιουργία-Εκπαιδευτική Επιμόρφωση Μουσικών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μηνών. Οι θέσεις αφορούν έναν (1) Μουσικό Κόρνου και έναν (1) Μουσικό Κοντραμπάσου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη είναι: 1) Αίτηση-υποψηφιότητα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). 2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα. 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι έχουν...
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 4) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 5) Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης. 6) Βιογραφικό σημείωμα Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις δύναται να κληθούν νομίμως να υποβληθούν σε ακρόαση ή παρουσίαση του έργου τους στην ορισθείσα επιτροπή. Οι ενδιαφερομενοι καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην κατωτέρω διεύθυνση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ.-2 μ.μ.: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τηλ: 26510 83940 Αγ. Μαρίνας 55, 45221 Ιωάννινα. Για να διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ