Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Η Εφορεία Αρχαιοτήτων θα προσλάβει έναν (1) Τεχνικό Συντήρησης Αρχαιοτήτων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία-Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου ακρόπολης Μεγάλου Γαρδικίου» (Κωδικός ΣΑΕ 0148, κωδικός πράξης 2010ΣΕ01480057). Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την...
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα, υπόψιν κ. Α. Κάλιοση (τηλ. επικοινωνίας: 26510 01051, 26510 01053) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (δηλαδή από 03-04-2015 έως και 9-4-2015.)