Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΠΡΕΒΕΖΑ - Ο δήμος θα προσλάβει έναν (1) Γιατρό Παθολόγο

Ο δήμαρχος Πρέβεζας προκηρύσσει μία (1) θέση Ιατρού Παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους για το ΚΑΠΗ του δήμου και την παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας για το προσωπικό του δήμου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα: α) Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, β) Άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος, γ) Πτυχίο Ιατρού Παθολόγου, δ) Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας, ε) Πιστοποίηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στ) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο και ζ) Προϋπηρεσία. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί από την ανωτέρω ειδικότητα θα καλυφθεί από την ειδικότητα Ιατρού Γενικής Παθολογίας ή Καρδιολόγου ή Πνευμονολόγου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας, αντίγραφο άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου που να...
προκύπτει -ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος -η ασκούμενη ειδικότητα και ο χρόνος άσκησης, Πιστοποιητικό γέννησης και Βιογραφικό σημείωμα, με τα τυπικά προσόντα. Θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία μαρτυρούν καταλληλότητα για το συγκεκριμένο έργο καθώς και προηγούμενη εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι νομίμων διπλοτύπων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου άρθρο 6 παρ.6 του Ν.2527/1997 και τις διατάξεις του Ν.3996/2011 τΑ΄(ΦΕΚ 5-8-2011). Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν στον Δήμο κα.Τσουτσάνη Αθανασία,κα Αδάμου Δήμητρα κα Κοντού Ιωάννα στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού πληροφορίες στα τηλεφ. 2682360654, και 2682360633.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απο αυτούς πρόσωπο εφ όσον η εξουσιοδότηση φέρει το γνήσιο της υπογραφής είτε ταχυδρομικά απευθύνοντας την αίτηση στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 1, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα. Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ