Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Το ΤΕΙ Ηπείρου ζητά φοιτητή Παιδαγωγικού Δημοτικής εκπαίδευσης για το έργο: "ILearnRW"

Προθεσμία μέχρι την 1η Απριλίου 2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη: τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ για την υλοποίηση του υποέργου με α/α (2) και τίτλο «ILearnRW - Integrated Intelligent Learning Environment for Reading and Writing - ΓΓΕΤ» του έργου με τίτλο «ILearnRW - Integrated Intelligent Learning Environment for Reading and Writing» με κωδικό σύμβασης 318803, κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 884, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας 7 με τίτλο “Evaluation”, ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ατόμου προκειμένου να..
καλύψει τις ανάγκες υποστήριξης της διεξαγωγής της έρευνας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην έρευνα (εκπαιδευτικούς και γονείς), καθώς το δείγμα εφαρμογής είναι μεγάλο και κατανεμημένο σε 15 σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου 2015.