Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Δωρεάν σεμινάριο 70 ωρών με θέμα "Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας"

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ​(​ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ που ως κεντρικό στόχο έχει την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και των εργασιακών σχέσεων.Ο σκοπός της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός (και σε καμία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός).Πρωταρχικά αποβλέπει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης).Οι ειδικότεροι στόχοι του φορέα εστιάζουν στην αύξηση των...
ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της, στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, στη μελέτη-καταγραφή-αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στη διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών
​http://www.kanep-gsee.gr/Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Οριζόντιες και Κοινωνικές Δεξιότητες), αφορά επιμορφωτικές δράσεις δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε εργαζομένους τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και σε αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας της αρχές του μεικτού συστήματος μάθησης (blendedlearning). Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με διττό στόχο: α) Συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος β) Ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων τεχνικών-επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – «δεξιότητες σταδιοδρομίας»– και εκπαίδευση εργαζομένων του για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητάς τους στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διακρατικό εργασιακό περιβάλλον Με τον τρόπο αυτό θα καταστούν πιο πρόσφορες οι συνθήκες για την προσαρμογή των εργαζομένων σε επαγγέλματα αιχμής, σε ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, σε ανάληψη πρωτοβουλιών νέας επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα η απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την εγκατάσταση, την εξέλιξη και τη διάκριση στο χώρο της αγοράς εργασίας. Επιπροσθέτως, οι νέες αυτές κοινωνικές δεξιότητες οφείλουν να μην απευθύνονται μονοσήμαντα στη σφαίρα της απασχόλησης αλλά να επεκτείνονται στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας δημιουργώντας πολίτες με κριτικό, έλλογο και δημοκρατικό συνειδησιακό υπόβαθρο. Αυτό σημαίνει πώς οι νέες γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες απαιτείται να καλλιεργούν μια νέα μορφή κοινωνικής συνείδησης η οποία θα δομείται στην καινοτομία, στη δεκτικότητα απέναντι στο καινούριο, στην κουλτούρα του διαλόγου, στην ανοχή στο διαφορετικό, στον πολιτικό και κοινωνικό ορθολογισμό, στην ενσυναίσθηση της πολιτισμικής, φυλετικής και έμφυλης διαφοράς, στη σφυρηλάτηση της κοινωνικής συναίνεσης και συνοχής. Η πρόταση αυτή επικεντρώνεται επίσης, στην εξερεύνηση και υποστήριξη των κοινωνικών και ηθικών κανόνων και αξιών, οι οποίοι θα καλύψουν αποτελεσματικά όλες τις μορφές διακρίσεων στο χώρο εργασίας και αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων αυτών οι οποίες μπορεί να βασίζονται σε λόγους «φυλετικής» ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Η δομή των σεμιναρίων έχεις ως εξής:
35 ώρες δια ζώσης (χωρισμένο σε 2 3μερα)
35 ώρες εξ'αποστάσεως
Στις 16-17-18 Μαρτίου (απογευματινές ώρες), θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μέρος της θεματικής:
"Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας"
για δηλώσεις συμμετοχής, στο τηλέφωνο 2651026316 ή στο email kranouk@gmail.com