Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

ΗΠΕΙΡΟΣ - Σε διαβούλευση το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των ευπαθών ομάδων

Μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 κατατίθενται οι προτάσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Περιφέρεια Ηπείρου το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων, στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Το Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, ως αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, την Καταπολέμηση της Φτώχειας και Κάθε Μορφής Διακρίσεων, στοχεύει στη διατύπωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Κεντρικός στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη είναι η διαφύλαξη και...

αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης / καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης. Για την επίτευξη του Κεντρικού Στόχου, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα τεσσάρων Στρατηγικών Στόχων, που αφορούν στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ), οι οποίοι είναι: η εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικά αγαθά, η βελτίωση υποδομών για περιθωριοποιημένες κοινότητες, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, η κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα που υφίστανται διακρίσεις, η υποστήριξη ευπαθών ομάδων για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας και η αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού για την πρόσβαση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων. Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου είναι ανηρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr). Οι τυχόν παρατηρήσεις από τους Δήμους και λοιπούς Φορείς παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών μπορούν να κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: κα A. Γκόσιου-agkosiou@mou.gr