Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ζητά στέλεχος υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης του παραρτήματος

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 της πράξης «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής-υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και σύμφωνα με την από 17/12/2014 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για: Mία (1) θέση στελέχους υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στο....

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα Ιωάννινα. Και οι δύο θέσεις αφορούν σε μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας μέχρι 31/10/2015, μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Τόπος απασχόλησης: Παράρτημα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου, Στ. Νιάρχου 94, Ιωάννινα). Το στέλεχος υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης θα αναλάβει ενέργειες οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιήσει το παράρτημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Ιωαννίνων στις περιφέρειες Ηπείρου και μέρος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Επιπλέον, θα παρακολουθεί την διενέργεια κάθε σεμιναρίου και θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτούμενων φακέλων των σεμιναρίων. Ενδεικτικά οι εργασίες του στελέχους υλοποίησης είναι οι ακόλουθες: Εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου και των εκπαιδευτικών προδιαγραφών κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Εύρεση κα τάλληλων εκπαιδευτών και γραμματειακών υποστηρίξεων των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στις περιφέρειες ευθύνης του. Κατάρτιση και υποβολή των εντύπων υλοποίησης των προγραμμάτων. Συνεργασία με τον περιφερειακό υπεύθυνο υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης ενημέρωση του για την πορεία υλοποίησης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης έργων επαγγελματικής κατάρτισης-εκπαίδευσης.,Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν, τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλά αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας, συστατικές επιστολές κ.λπ, συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων) σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας στο φάκελο τα ακόλουθα: Προς ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του στελέχους υλοποίησης παραρτήματος Ιωαννίνων θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο την ένδειξη: Για τη θέση Στελέχους Υλοποίησης Παραρτήματος Ιωαννίνων. Οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου το αργότερο έως την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00μμ. Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο: 210-88.46.852 (εσωτερικό: 315, 305).