Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 5η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2014.
Θέμα 2ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
Θέμα 3ο: Έκθεση εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.
Θέμα 4ο : Άσκηση ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 39/2014 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
Θέμα 5ο : Άσκηση ή μη κύριας παρέμβασης.
Θέμα 6ο : Διορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Σ.Τ.Ε.
Θέμα 7ο : Επί αιτήματος κ. Ανδρέα Τσόγκα του Νικολάου - 1η Π.Ε. οδός 49 Μαρτύρων 28.
Θέμα 8ο : Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής Camping Δρεπάνου ».
Θέμα 9ο : Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη στο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: " ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ".
Θέμα 10ο : Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Θέμα 11ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακού επιδόματος και απαλλαγή υπολόγου.
Θέμα 12ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προνοιακού επιδόματος ένδειας και ορισμός υπολόγου.
Θέμα 13ο: Καθορισμός των όρων για τη μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης της διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Θέμα 14ο: Έγκριση ή μη της με αριθμό 1689/2014 απόφασης Δημάρχου.