Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

H εταιρεία Next Com στα Ιωάννινα αναζητά: Στέλεχος για το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

H εταιρεία Next Com στα Ιωάννινα αναζητά:
Στέλεχος για το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τυπικά προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ
Γνώση του διαφημιστικού κλάδου
Απαραίτητη προϋπηρεσία στους ακόλουθους τομείς:
A. Αναζήτηση πρότασης έργου
Αναζήτηση πρόσκλησης και στρατηγική επιλογής προσκλήσεων
Σχηματοποίηση κεντρικής ιδέας πρότασης και διαμόρφωση στόχων
B. Σχεδιασμός &Συγγραφή πρότασης
Κατάρτιση προϋπολογισμού
Διαμόρφωση πακέτων εργασίας και 

διάρκειας έργου
Ανάπτυξη στόχων σε δράσεις
Συγγραφή και υποβολή πρότασης σε Διοικητικό και Τεχνικό επίπεδο
Ποιοτική παρουσίαση παραδοτέων
Υποβολή φακέλου
Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στο hr@nextcom.gr με την ένδειξη ΕΠ1