Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΑΡΤΑ - Financial Advisors ζητά η International Life

O Όμιλος Εταιρειών International Life, ραγδαία αναπτυσσόμενος στην παροχή Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει τρεις (3) Financial Advisors για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία σε εταιρίες όπως, Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Εταιρίες Συμβούλων Financial Planning ή Ασφαλιστικές Εταιρίες και θα ενταχθούν άμεσα στο δυναμικό των πωλήσεων του Καταστήματος της Άρτας. Ως καθήκοντα θα έχουν την εύρεση και ανάπτυξη νέων πελατών, τη συνάντηση με υποψήφιους πελάτες και διερεύνηση των επενδυτικών τους αναγκών, την παρουσίαση επενδυτικών επιλογών, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών και τη διερεύνηση αναγκών επιχειρήσεων. Επιθυμητά προσόντα είναι το πτυχίο Πανεπιστημιακής Οικονομικής Σχολής ή Marketing, η ηλικία 27-49 ετών, η εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (άνδρες), η προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων, η φιλοδοξία, η εξωστρέφεια και η

επιχειρηματική νοοτροπία, οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας,το μεταφορικό Μέσο, η άριστη ικανότητα επικοινωνίας, το ομαδικό πνεύμα και η διάθεση για δημιουργική εργασία. Η εταιρεία παρέχει: 1) Ελκυστικό πακέτο αμοιβών, που περιλαμβάνει Έμμισθη σχέση και bonus παραγωγικότητας, 2) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξέλιξης σε Financial Planning, 3) Διαρκή εξάσκηση σε τεχνικές επικοινωνίας και πωλήσεων, 4) Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, 5) Εκπαίδευση για την απόκτηση των πιστοποιητικών Α (Ασφαλιστικού Συμβούλου) & Δ (Χρηματοοικονομικού Συμβούλου), 6) Άριστες προοπτικές εξέλιξης και 7) Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (MDRT και Limra International κ.ά). Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στο e-mail: cv@inlife.gr