Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Εκλογή με νόημα απο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Νέος μητροπολίτης Αδριανουπόλεως,ο εκλεκτός του Οικουμενικού Πατριάρχη για την θέση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων

Τον αρχιμανδρίτη π. Αμφιλόχιο Στεργίου εξέλεξε μητροπολίτη Αδριανουπόλεως η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Ο νέος μητροπολίτης Αδριανουπόλεως ήταν ο εκλεκτός του Οικουμενικού Πατριάρχη για την θέση του Μητροπολίτη Ιωαννίνων, για το πρόσωπο του οποίου είχε υπάρξει διαφωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος.Αναλυτικά,στο πατριαρχικό ανακοινωθέν,σχετικά με την εκλογή,αναφέρονται τα εξής:Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 1ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 3ης Ὀκτωβρίου 2014.Ἐν ἀρχῇ τῆς πρώτης συνεδρίας ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κυρίου Σωτηρίου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους καί τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου.
Κατ᾿ αὐτάς:
α) Ἀπεφασίσθη ὅπως τό

Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ ἐν Κρήτῃ ἐπαρχία αὐτοῦ ἐκφράσουν τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ἰδιαιτέρως πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, ἐπί τῇ μετονομασίᾳ τῆς μέν Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης εἰς «Πατριαρχικήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Κρήτης», τοῦ δέ ἐν Χανίοις Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου – Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου εἰς «Πατριαρχικήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης- Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον-Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον Χανίων», δι᾿ ἐπί τούτῳ ρυθμίσεως εἰσαχθείσης εἰς τόν ἄρτι ψηφισθέντα Νόμον περί Ὀργανώσεως τῆς Νομικῆς Μορφῆς τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών των εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἄλλων διατάξεων ἁρμοδιότητος Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.
β) Ἐγένετο ἀποδεκτή ἡ παραίτησις ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, οὗτινος ἡ Ἐπαρχία ἀνυψώθη, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ, εἰς τήν τάξιν τῶν Γεροντικῶν Μητροπόλεων τοῦ Θρόνου.
γ) Ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμφιλόχιος Στεργίου, ὅστις διωρίσθη Διευθυντής τοῦ ὡς ἄνω Γραφείου.
δ) Ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις