Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 Απάντηση επί επερώτησης της παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης Ηπείρου» , σχετικά με "Το Μουσείο της αρχαίας Νικόπολης και τον αρχαιολογικό χώρο Κασσώπης"
 Απάντηση επί επερώτησης της παράταξης «ΑΡ.Π.Η.», σχετικά με "Την τηλεφωνική σύνδεση των γραφείων της παράταξης"
 Απάντηση επί επερώτησης της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», σχετικά με "Τη
λειτουργία του ΕΕΕΚΙ και του Ιδρύματος «Νεομάρτυς Γεώργιος»"

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών της 10ης/15-9-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Πλήρωση της θέσεως Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Ηπείρου (σχετ. η με αριθμ. πρωτ.: οικ.109261/4086/15-10-2014 Δημόσια Προκήρυξη – Πρόσκληση)

3. Συμπλήρωση - τροποποίηση της αριθμ. 10/40/15-9-2014 απόφασης Π.Σ. ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού )

4. Έγκριση διορθώσεων Κτηματολογίου κηρυχθείσας Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετ΄ απαλλοτριώσεων» στο Δήμο Νικολάου Σκουφά του Νομού Άρτας (εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας)

5. Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων (εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής Π.Ε. Άρτας)

6. Έγκριση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

7. Ορισμός επιτροπής άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/7-8-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του ν. 2734/1999 « Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (εισήγηση η Δ/νση Δημόσιας Υγείας)

9. Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας για τη χρονική περίοδο από 1-11-2014 έως 31-12-2014 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

10. Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

11. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2014 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

12. Λήψη μέτρων για τις συνέπειες στους παραγωγούς ακτινιδίων και εσπεριδοειδών από το «εμπάργκο» της Ρωσίας (εισήγηση: η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου»)