Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ερώτηση Στ.Καλογιάνη στη βουλη,για τον έλεγχο της ρύπανσης στα ποτάμια της Ηπείρου

Συνάντηση με εκπροσώπους της κίνησης πολιτών «Καθαρός Καλαμάς» είχε πρόσφατα ο Σταύρος Καλογιάννης με τους οποίους συζήτησε τα θέματα της ρύπανσης του ποταμού και της προστασίας του οικοσυστήματός του. Για το θέμα αυτό επικοινώνησε με το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων των ποταμών της χώρας και ζήτησε να ενημερωθεί για τα στοιχεία που υπάρχουν. Παράλληλα, έφερε το θέμα στη Βουλή με Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 3971/2014) προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνοντας αναφορά στο μεγάλο έργο που είχε γίνει στον τομέα αυτόν, και ιδιαίτερα για τον ποταμό Καλαμά, από το ΥΠΕΧΩΔΕ την πενταετία 2004-2009. Ειδικότερα στην Ερώτησή του, ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει: Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας και ειδικότερα των λιμναίων και ποτάμιων οικοσυστημάτων, πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η ρύπανση των εσωτερικών υδάτων συνιστά υπαρκτό περιβαλλοντικό πρόβλημα και οφείλεται κυρίως στα αστικά λύματα και απορρίμματα και στις γεωργικές και
κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, για τον ποταμό Καλαμά και τους παραποτάμους του, το 2005, στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, είχαμε εκπονήσει και υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων διαφόρων ρυπογόνων δραστηριοτήτων κατά μήκος του ποταμού. Παράλληλα: - Μέχρι το 2009 είχε ολοκληρωθεί, με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η θεσμοθέτηση των στενών και του δέλτα Καλαμά ως προστατευόμενης περιοχής καθώς ανήκει στο δίκτυο «Natura 2000». Με την ΚΥΑ οριοθετήθηκαν ζώνες προστασίας και καθορίστηκαν χρήσεις γης, ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της ευρύτερης περιοχής. - Επιπλέον, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον” του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο Φορέας Διαχείρισης του Καλαμά με 1,5 εκατ. ευρώ περίπου, για δράσεις που αφορούσαν το οικοσύστημα του ποταμού ενώ είχαμε εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησής του μέχρι το 2014. - Τέλος, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ πραγματοποιούσαν επανειλημμένους ελέγχους σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κατά μήκος του Καλαμά στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, με σκοπό τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της ρύπανσης του ποταμού. Όπου διαπιστώνονταν παραβάσεις, οι Επιθεωρητές εισηγούνταν την επιβολή προστίμων, ενώ παράλληλα είχαν εκπονήσει ένα πρόγραμμα απορρύπανσης του ποταμού, την εφαρμογή του οποίου παρακολουθούσε η αρμόδια Υπηρεσία. Πέρα από αυτό, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είχαν συντάξει πλήρη τεχνική έκθεση που κατέληγε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις για την απορρύπανση του Καλαμά, όπως είναι: • Η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης (monitoring) σε όσες δραστηριότητες των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας διαθέτουν μεγάλες ποσότητες υγρών αποβλήτων (≥ 500 m3/ημέρα) και έχουν ως τελικό αποδέκτη τον ποταμό, • Η εντατικοποίηση των ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά μήκος του ποταμού, • Η εφαρμογή κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής στη λεκάνη απορροής του Καλαμά. Αντίστοιχοι έλεγχοι είχαν γίνει και στα άλλα ποτάμια της Ηπείρου και είχαν επιβληθεί κυρώσεις όπου είχαν εντοπιστεί παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατόπιν αυτών, ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς: • Ποια μέτρα από την τεχνική έκθεση για τον Καλαμά των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα; • Εάν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Καλαμά τα τελευταία χρόνια. • Σε ποια άλλα ποτάμια της Ηπείρου έχουν εφαρμοστεί ανάλογα προγράμματα και ποια τα αποτελέσματά τους; Ζητάει δε, εφ’ όσον υπάρχουν, να κατατεθούν τα πορίσματά τους στη Βουλή.