Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ανοιχτή πρόσκληση για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Πρέβεζας

Βάσει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, με απόφασή του που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Πρέβεζας, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Πιο συγκεκριμένα:

1. των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
2. των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
3. των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
4. των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
5. των ενώσεων και συλλόγων γονέων
6. των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
7. των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
8. άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
9. εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
10. δημότες
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο(1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρέβεζας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για να συμμετάσχουν στο θεσμό, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και τον αναπληρωτή).Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται επίσης και σε δημότες Πρέβεζας που επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο Δημαρχείο Πρέβεζας (Γραφείο Πρωτοκόλλου), σε κλειστό φάκελο, υπόψιν κ.Κιτσαντά , στην διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 2, ΤΚ 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ, μέχρι τις 27/10/2014, ημέρα Δευτέρα.Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα: σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).