Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Οι αρμοδιότητες του Αρτινού νέου υφυπουργού Παιδείας Γιώργου Στύλιου

Τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με αυτές που κατείχε ο παραιτηθείς υφυπουργός Κ. Κουκοδήμος, έδωσε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος στο νέο υφυπουργό Παιδείας Γ.Στύλιο. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του κ. Στύλιου αφορούν: 1) Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2) στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και στην εποπτεία και συντονισμό της δράσης της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, 3) στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 4) στην εποπτεία και συντονισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 5) στη Διεύθυνση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα, 6) στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και 7) στη Διεύθυνση θεμάτων Σπουδάζουσας Νεότηταςκαι Εξωσχολικών Οργανώσεων. Στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιο Στύλιο με το άρθρο 1 της παρούσας, περιλαμβάνονται και αυτές του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και της συνυπογραφής διαταγμάτων και αποφάσεων που ανάγονται σε αντικείμενα αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας και εκδίδονται από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, εξαιρούνται και υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτές που αφορούν: α) Στο διορισμό και εποπτεία των διοικήσεων των εποπτευομένων από το Υπουργείο, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών, β) στη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επιτροπών, γ) στην κατανομή θέσεων προσωπικού κατά υπηρεσιακή μονάδα και δ) στη σύσταση, αναδιάρθρωση και κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών και τον ορισμό των Ειδικών Γραμματέων.