Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ξανά στο προσκήνιο η απελευθέρωση των επαγγελμάτων

Διυπουργική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 40 άτομα αναλαμβάνει με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη να αξιολογήσει τις ενέργειες -νομοθετικές και διοικητικές- που έχουν γίνει έως σήμερα στον τομέα της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων.Αντικείμενο της επιτροπής, θα είναι η καταγραφή των περιορισμών που έχουν απομείνει αλλά και η διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.Το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου για «καθολική» απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων είχε αποκαλύψει το Σάββατο η εφημερίδα "Ναυτεμπορική". Στο σχετικό δημοσίευμα αναφερόταν πως οι δανειστές σε όλες τις εκθέσεις τους υπογραμμίζουν ότι η απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων, αλλά και ευρύτερα κάποιων οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, εξελίσσεται με ρυθμούς σημαντικά βραδύτερους του αναμενόμενου.Έργο της Επιτροπής, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση, θα είναι:


1. Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου/ Γενικής Γραμματείας καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων για την έναρξη και η άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
3. Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
Η Διυπουργική Ομάδα Εργασίας, στο πλαίσιο του έργου της θα έχει την δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμάτων και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτάσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π, καθώς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.
Με απόφαση του Συντονιστή της και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου θα μπορεί να επιμερίζεται σε υποομάδες, οι δε εκπρόσωποι των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών θα συμμετέχουν σε όλες τις ανωτέρω υποομάδες.Η επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε τρεις μήνες. Το πλήρες κείμενο αλλά και την πλήρη σύνθεση μπορείτε να τη δείτε στη σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών.