Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ: Υποχρεωτική η ανάκτηση αγροτικών ενισχύσεων που κρίθηκαν ασύμβατες

Οι αγροτικές επιχειρήσεις (αγρότες, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών κ.λπ.) θα κληθούν να επιστρέψουν τα 387,4 εκατ. ευρώ που πήραν ως ενίσχυση την περίοδο 2008 – 2009 (επί υπουργίας Σωτήρη Χατζηγάκη), σύμφωνα με γραπτή απάντηση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη στη Βουλή.Ο υπουργός Οικονομικών διευκρινίζει ότι «δεν τίθεται κατ’ αρχήν ζήτημα δημιουργίας δημοσιονομικού κενού» λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιστροφή των χρημάτων, καθώς «υπόχρεες για την καταβολή των προς ανάκτηση ποσών είναι οι επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις που κρίθηκαν μη συμβατές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες θα αποδειχθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του Κανονισμού περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
Υπενθυμίζεται ότι αν η Ελλάδα δεν επιστρέψει τις αγροτικές ενισχύσεις κινδυνεύει με
καταδικαστική απόφαση και πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.«Η λήψη απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί μη συμβατότητας μίας κρατικής ενίσχυσης υποχρεώνει το Κράτος μέλος που την έχει χορηγήσει να ανακτήσει αυτήν από τους λήπτες της ενίσχυσης, εντός ταχθείσης προθεσμίας», επισημαίνει ο Γκ. Χαρδούβελης, προσθέτοντας ότι «εφόσον δεν υλοποιηθεί η απόφαση ανάκτησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι πιθανή η έκδοση καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιβολή προστίμου σε βάρος της Ελλάδας, με ταυτόχρονο αποκλεισμό των επιχειρήσεων που ήταν λήπτες της παράνομης ενίσχυσης από κάθε περαιτέρω ενίσχυση μέχρι την ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης».