Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζητούνται ερευνητές για φιλοσοφική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών του Ζαγορίου

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - Αφορά αποφοίτους Φιλοσοφικής Σχολής - 6.000 ευρώ η αμοιβή για 6μηνη εργασία

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Kαθηγητής ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ), το οποίο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Ιωαννίνων, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για το έργο: "Φιλοσοφική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κειμένων που απόκεινται σε βιβλιοθήκες του Ζαγορίου". Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση του προγράμματος, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε 6 και αμοιβή το ποσό των 6.000 €. Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» «Αποτελέσματα Ερευνητών» καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της
σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Απαιτούμενα προσόντα-κριτήρια είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής (40 μόρια), ο μεταπτυχιακός τίτλος ή η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή σε σπουδές Νεοελληνικής Φιλοσοφίας (20 μόρια), η αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας (10 μόρια) και η προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προσγράμαμτα σχετιζόμενα με την κοινωνική, οικονομική και πενυματική κατάσταση της Ηπείρου (30 μόρια). Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης1 στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ειδικό έντυπο υποβολής πρότασης θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρόταση του ενδιαφερόμενου (κείμενο στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι είναι κατάλληλος να υλοποιήσει το ανατιθέμενο έργο της Πρόσκλησης), βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 26510-05659.