Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ:57 προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννιτών!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ-Μέχρι αύριο 12 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Οι υποψήφιοι να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπονται οι έχοντες την ιθαγένεια αλλοδαπής χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα ανά ειδικότητες ως εξής:
1. Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και Παράρτημα Ανατολής Την πρόσληψη είκοσι (20) καθηγητών μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων κα του Παραρτήματος Ανατολής, 
σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες: 
- τέσσερις (4) θέσεις για πιάνο 
- τρεις (3) θέσεις για κιθάρα 
- μία (1) θέση για βιολί 
- μία (1) θέση για βιόλα 
- μία (1) θέση για βιολοντσέλο 
- μία (1) θέση για φλάουτο 
- μία (1) θέση για κλαρινέτο-σαξόφωνο-όμποε 
- μία (1) θέση για τρομπέτα 
-μία (1) θέση για μονωδία 
- μία (1) θέση για ανώτερα θεωρητικά της μουσικής
- μία (1) θέση για χορωδία ενηλίκων 
- μία (1) θέση για παιδική χορωδία 
- μία (1) θέση για ηλεκτρικό αρμόνιο 
- μία (1) θέση για ηλεκτρική κιθάρα 
- μία (1) θέση για παραδοσιακό βιολί 2. 
Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων Την πρόσληψη επτά (7) μουσικών για την

κάλυψη των αναγκών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων, 
σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες: 
- τρείς (3) θέσεις για βιολί 
- μία (1) θέση για βιόλα 
- μία (1) θέση για βιολοντσέλο 
- μία (1) θέση για κοντραμπάσο 
- μία (1) θέση για φλάουτο 
3. Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου χορού 
Την πρόσληψη τριών (3) δασκάλων κλασικού και σύγχρονου χορού και ενός (1) δασκάλου Tango Argentino &Salsa για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Κλασικού και Σύγχρονου χορού, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες: 
-τρείς (3) θέσεις για διδασκαλία κλασικού και σύγχρονου χορού 
- μία (1) θέση για δάσκαλο Tango Argentino & Salsa 
4. Εικαστικό Εργαστήρι 
Την πρόσληψη τριών (3) εικαστικών εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες: 
- μία (1) θέση ζωγράφου-αγιογράφου 
- μία (1) θέση ζωγράφου-φωτογράφου 
- μία (1) θέση εικαστικού (ζωγράφος ή χαράκτης ή γλύπτης) 
5. Φιλαρμονική 
Την πρόσληψη είκοσι δύο (22) μουσικών για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρμονικής, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες: 
- Δύο (2) θέσεις φλάουτου 
- Μία (1) θέση κλαρίνου Μι ύφεση (κουαρτίνο) 
- Τρείς (3) θέσεις Κλαρίνα Σι ύφεση 
- Μία (1) θέση κλαρίνο μπάσο 
- Μία (1) θέση άλτο σαξόφωνο 
- Μία (1) θέση τενόρο σαξόφωνο 
- Μία (1) θέση φαγκότο 
- Τρείς (3) θέσεις τρομπέτες 
- Μία (1) θέση κόρνο σε Φα 
- Μία (1) θέση αλτικόρνο 
- Μία (1) θέση βαρύτονο ( εμφώνιο) 
- Μία (1) θέση τρομπόνι ατίρο 
- Δύο (2) θέσεις μπάσο μι ύφεση 
- Τρεις (3) θέσεις κρουστά 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1) Αίτηση-υποψηφιότητα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). 
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου να προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα. 
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία οι άνδρες υποψήφιοι θα αναγράφουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
5)Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης. 
Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν απαραιτήτως άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, σε περίπτωση δεύτερης απασχόλησης. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης, εφόσον ο υποψήφιος την υποβάλει ιδιοχείρως, άλλως από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψήφιου. Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Ελευθερία και Ηπειρωτικός Αγών, στη Διαύγεια στις Ιστοσελίδες Δήμου Ιωαννιτών και Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2014.