Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ - Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνες συμβάσεις

Από σήμερα Πέμπτη 25/9 μέχρι και την Τρίτη 30/9 οι αιτήσεις

Ο δήμος Σουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αχέροντα του Ν.Π.∆.∆. "ΑΡΩΓΗ" του ∆ήμου Σουλίου. Μία (1) θέση αφορά πτυχιούχο TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, μία (1) θέση αφορά ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, μία (1) θέση αφορά ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ και μία (1) θέση αφορά ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Σουλίου, έναντι των υποψηφίων και ανεξαρτήτως των προσόντων των υπολοίπων. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας, 2) Φωτοαντίγραφο
βασικού τίτλου σπουδών, 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 4) Βεβαίωση οικείου δήμου για απόδειξη της εντοπιότητας, 5) Κάρτα
ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος, 6) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το ∆ήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κ.Α.Π.Η. ∆ήμου Σουλίου, στην Παραμυθιά (στο ισόγειο του παλαιού ∆ημαρχείου) και ώρες 9.00π.μ- 13.00μ.μ. Αρμόδια για την παραλαβή θα είναι η υπάλληλος κα Αναγνώστου Χρυσαυγή (τηλ. επικοινωνίας: 26660-23215). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήμου και του Ν.Π.∆.Δ, δηλαδή από 25/9/2014 έως και 30/9/2014.