Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα προγράμματα για 21.620 θέσεις εργασίας

Την ευκαιρία να βρουν εργασία θα έχουν 21.620 άνεργοι, μέσω των δύο νέων προγραμμάτων απασχόλησης και επανακατάρτισης του υπουργείου Εργασίας.Τα προγράμματα ξεκινούν τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος σημείωσε πως πρόκειται τα προγράμματα αυτά είναι του ΕΣΠΑ και εθνικής χρηματοδότησης. Ο υπουργός Εργασίας σημείωσε πως ανήκουν σε μια νέα γενιά παρεμβάσεων σε σχέση με το παρελθόν, ενώ έχει διασφαλιστεί και η συμμετοχή ανέργων από περιοχές που τα περασμένα χρόνια αποκλείονταν από ανάλογα προγράμματα. 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δύο προγραμμάτων
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 16.620 ανέργους ηλικιών από 29 έως και 64 ετών οι οποίοι έχουν χαμηλά προσόντα και στόχος του είναι η ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.
Σύνολο ωρών 400.
• Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
• Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.
Το δεύτερο πρόγραμμα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατομμυρίων ευρώ και θα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων προκειμένου να κάνουν προσλήψεις σε 5000 ανέργους ηλικιών 25 – 66 ετών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το κόστος αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ και θα το καλύψει από τον προϋπολογισμό του, αφού υπάρχει πρόβλεψη για τέτοιες δραστηριότητες. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Όσες επιχειρήσεις ωστόσο έχουν κάνει αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού, εξαιρούνται από αυτό το πρόγραμμα.
Οι ωφελούμενοι πρέπει να:
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
- Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
- Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις, καθώς και από τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.