Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Η OTEplus Α.Ε. ζητά προσωπικό στην Ηγουμενίτσα

Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για ανάληψη θέσης ευθύνης την Ηγουμενίτσα. Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται με βάση το ωράριο εμπορικών καταστημάτων της περιοχής στην οποία θα απασχοληθεί: θα προΐσταται εμπορικού τηλεπικοινωνιακού καταστήματος της ευθύνης του, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία, την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή της Εμπορικής Πολιτικής, θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και εκπαίδευση της ομάδας με σκοπό την επίτευξη της στοχοθεσίας, θα έχει την ευθύνη της μεταφοράς της εταιρικής κουλτούρας στους εργαζομένους του καταστήματος, θα εντοπίζει ανάγκες και επιλύει προβλήματα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές λειτουργίες και με τον επιθεωρητή του, θα επιβλέπει προκειμένου να γίνεται σωστή προώθηση προϊόντων-υπηρεσιών από τους εργαζόμενους του καταστήματος, σε όλους τους πελάτες και θα φροντίζει για την εξασφάλιση και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του καταστήματος και θα παρακολουθεί τον ανταγωνισμό στην περιοχή του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να

διαθέτει: τίτλο σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε πωλήσεις, γνώση προϊόντων Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών, τουλάχιστον 1 χρόνo εμπειρία σε διοίκηση ομάδας,άριστη γνώση MS Office (Word, Excel), καλή γνώση Αγγλικών, προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, εστίαση στην επίτευξη των στόχων (ποιοτικών & ποσοτικών), ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα διοίκησης ομάδας, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους). Ως συνεκτιμώμενα προσόντα ορίζεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοίκηση/Οικονομικά. Οι παροχές που προσφέρονται είναι: η συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες, τα bonus βάσει επίτευξης στόχων, το πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το προνομιακό πακέτο κινητής & σταθερής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης, καθώς και το σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων, επικοινωνήστε με την εταιρεία: ΟTEplus, Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε, Μαρίνου Αντύπα 90, 141 21 Ν. Ηράκλειο - Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: 210-27.81.700