Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Με πέντε (5) εκπροσώπους η περιφέρεια Ηπείρου στη Γ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου η εκλογή αντιπροσώπων

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου θα πρέπει το περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου να έχει εκλέξει μαζί με το προεδρείο του και τους αντιπροσώπους που θα στείλει στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Και αυτό γιατί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει συγκληθεί η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), προκειμένου να εκλέξει το 25μελές διοικητικό της συμβούλιο (οι 13 Περιφερειάρχες μετέχουν αυτοδίκαια και εκλέγονται άλλα 12 μέλη από τους αντιπεριφερειάρχες και τους περιφερειακούς συμβούλους). Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη, σύμφωνα με την οποία η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ θα αριθμεί από 254 έως 293 μέλη, αναλόγως με τον αριθμό των θεματικών αντιπεριφερειαρχών που θα ορίσει κάθε περιφερειάρχης (έχει δικαίωμα από 3-6). Υπενθυμίζουμε, ότι η Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ αποτελείται από τους 13 περιφερειάρχες, τους 58 άμεσα εκλεγόμενους αντιπεριφερειάρχες, τους αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη για το
διάστημα της θητείας τους και τους εκπροσώπους των περιφερειακών συμβουλίων ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας. Κάθε Περιφέρεια εκπροσωπείται με έναν εκπρόσωπο για κάθε 75.000 κατοίκους. Έτσι, ο αριθμός των εκπροσώπων προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας με το 75.000. Το ακέραιο μέρος αυτής της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό των εκπροσώπων κάθε περιφέρειας. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 37.500 κατοίκων τότε η περιφέρεια εκπροσωπείται από έναν επιπλέον εκπρόσωπο. Στην περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου, υπάρχουν 383.215 εγγεγραμένοι, οι οποίοι αντιστοιχούν σε πέντε (5) αντιπροσώπους (5 Χ 75.000 = 375.000), καθώς οι 8.215 που υπολείπονται δεν φτάνουν το μέτρο των 37.500, ώστε να εκλεγεί και έκτος. Οι εκπρόσωποι των περιφερειακών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, μετά την εκλογή των προεδρείων τους. Η εκλογή των εκπροσώπων των περιφερειακών συμβουλίων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον μία έδρα στο περιφερειακό συμβούλιο. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο, μπορούν να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων ίσο με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο, που καταρτίζουν τον συνδυασμό για την ανάδειξη εκπροσώπων. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων της περιφέρειας για τη γενική συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. Η δήλωση κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου, το αργότερο δύο ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου για την εκλογή. Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι λαμβάνουν όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει έναν, δύο ή τρεις υποψηφίους. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του περιφερειακού συμβουλίου στη γενική συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει από τον ανωτέρω αριθμητικό υπολογισμό. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, ξεκινώντας από τον συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο. Εάν το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσότερων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς, καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι στη γενική συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί προτίμησης, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι από τον κάθε συνδυασμό, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στη γενική συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων, στην περίπτωση που κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της περιφερειακής περιόδου.