Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ-Έως και σήμερα 14 Αυγούστου οι αιτήσεις για οφειλέτες του Δήμου Πρέβεζας

Έως και σήμερα 14 Αυγούστου και χωρίς να υπάρχει δυνανότητα παράτασης οι οφειλέτες του Δήμου Πρέβεζας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με το οποίο δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές κάθε μορφής εκτός από τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών. Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας και άρση δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον έχει καταβληθεί το 30% τουλάχιστον της ρυθμιζόμενης οφειλής.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας στα τηλέφωνα 2682360685.