Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Πρόσληψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει αύριο Τετάρτη 2 Ιουλίου

Στην πρόσληψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού θα προχωρήσει η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, μέχρι το χρονικό διάστημα 31.12.2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.Αναλυτικά οι θέσεις:
- 2 θέσεις Τ.Ε. Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης και ελλείψει αυτών Δ.Ε. Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (με ειδικότητα συντήρησης έργων ζωγραφικής).
- 3 θέσεις Δ.Ε. Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες) και ελλείψει αυτών Υ.Ε. - Ειδικευμένοι εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά.Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα
δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.Η διεύθυνση αποστολής: 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 45221, Κάστρο, Ιωάννινα. Υπ' όψιν κ. Τασιούλα Ζωής και Ελενας Κατερίνη (τηλ. επικοινωνίας: 26510-25989 και 26510-39580).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 2 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη.