Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ρύθμισης οφειλών,στο Δήμο Πρέβεζας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υπαγωγής οφειλετών στο άρθρο 51 του Ν. 4257/ 2014 σύμφωνα με το οποίο δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το  Δήμο Πρέβεζας. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές από πρόστιμα  αυθαίρετων κατασκευών. Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας και άρση δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού  φορολογικής ενημερότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον έχει καταβληθεί  το 30% τουλάχιστον της ρυθμιζόμενης οφειλής. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 14/08/2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας στα τηλέφωνα 2682360685-63