Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Έως τα τέλη Ιουλίου η κατάρτιση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης (ΟΠΔ) πρέπει να καταρτίσουν έως τα τέλη Ιουλίου οι δήμοι και οι Περιφέρειες, των οποίων Σύνδεσμοι ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, συμπεριελήφθησαν στην πρόσφατη επικαιροποίηση του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της Ελληνικής Στατιστικής (ΕΛΣΤΑΤ).Στην εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για τους 62 φορείς που εντάχθηκαν στο επικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο ΜΦΓΚ συνεπάγεται υποχρέωση κατάρτισης Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον οποίον παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί των φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους.Οι πίνακες αυτοί εντάσσονται στα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ απαιτείται η ενσωμάτωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων στα 

Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης των ΟΤΑ και στην περίπτωση των Συνδέσμων ΟΤΑ απαιτείται η κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης από τους ίδιους τους Συνδέσμους.Ειδικά για τους Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) που εντάχθηκαν στο επικαιροποιημένο Γενικό Μητρώο επισημαίνεται ότι με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων συγχωνεύσεων οφείλουν να καταρτίσουν προϋπολογισμό και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.