Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Υπάλληλος γραφείου Δ.Ε. στον ΔΕΔΔΗΕ,στα Ιωάννινα

Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 7 Ιουλίου

Η θυγατρική εταιρεία που διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής της ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, Δ.Ε. Υπάλληλος Γραφείου) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διευθύνσεως Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η)/Περιοχής Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4 – Τ.Κ. 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντάς την στην ΔΕΔΔΗΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/Τομέας Υποστήριξης υπόψη κυρίου ΛΕΚΚΑ Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 2651 -78646). Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου.