Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΟ-Συμβιβαστική λύση για την αξιολόγηση εισηγείται η Εύη Χριστοφιλοπούλου

Με μια προσθήκη στο νόμο για την αξιολόγηση η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιχειρεί να ρίξει τους τόνους της ενδοκυβερνητικής αντιπαράθεσης και των αντιδράσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.Η αλλαγή αφορά τις αντιδράσεις που υπήρχαν για «παράθυρο» περί δυσμενών συνεπειών σε υπαλλήλους από τη βαθμολόγηση κακής επίδοσης. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του νόμου 4250 αναφέρει ότι: «5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167)».Η υφυπουργός προτείνει την προσθήκη της εξής φράσης στη διάταξη αυτή: «Κανένας υπάλληλος δεν πρόκειται να απολυθεί βάσει της αξιολόγησής του, ούτε πρόκειται να υποστεί μισθολογικές κυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλη αρνητική υπηρεσιακή μεταβολή».Επίσης, όπως επισήμανε στον ΣΚΑΙ, προτάσσει ως απαραίτητο ο αξιολογητής να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του υπαλλήλου, ιδίως για όσους θα εμπίπτουν στην κατηγορία του
15%.Έτσι, ανέφερε ενδεικτικά ότι στο έντυπο της αξιολόγησης μπορεί να υπάρχουν ως προκαθορισμένα πεδία για να επιλέξει ο αξιολογούμενος μεταξύ άλλων: συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, προσωρινή αλλαγή αντικειμένου εργασίας, εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας, εκούσια μετάταξη σε διαφορετικό κλάδο με βάση τα προσόντα και τις ικανότητες του υπαλλήλου.Παράλληλα, η κυρία Χριστοφιλοπούλου σημείωσε ότι διερευνάται η δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο των οργανικών μονάδων για την εφαρμογή της ποσόστωσης. Προτείνεται να δοθεί διακριτική ευχέρεια στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης να προβούν σε επιμερισμό ποσοστών είτε μέχρι το επίπεδο της Διεύθυνσης, είτε μέχρι το επίπεδο του Τμήματος, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.