Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τη χρηματοδότηση παιδικών από το ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη στο πλαίσιο της υλοποίησης πράξεων  των δράσεων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-  Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί». Η προκήρυξη περιλαμβάνει όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για  τις ενδιαφερόμενες μητέρες που επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά  τους δωρεάν σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι αιτήσεις  ξεκινούν στις 25/7/2014 και θα διαρκέσουν έως τις 4/8/2014. Από την πρόσκληση εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου  υπάλληλοι του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  καθώς και οι μόνιμοι κι αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ, πρώτου  και δευτέρου βαθμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών,  νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με  αναπηρία, καθώς και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με  δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που  βρίσκονται σε χηρεία, που:α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους  της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες  χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. β) Επιθυμούν να
εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες  Δομών:  Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη  από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το  μήνα εγγραφής (1-30/9/2014) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών  συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2014), μέχρι την  ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).  γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€  για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν  3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για  μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό  εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των  36.000 €, του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν  από 1/1/2013 - 31/12/2013)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει  να διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της  Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της  Κ.Ε.Δ.Ε.(www.kedke.gr ) από τις 25/7/2014. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αιτήσεις συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα  από τις 25/7/2014 έως τις 1/8/2014 στην Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών (Αβέρωφ 6 3ος Όροφος) ή ταχυδρομικώς  ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) από 25/7/2014 έως 4/8/2014,  στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις ακόλουθες Διευθύνσεις ΓΡΑΦΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222,ΛάρισαΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όλες οι μητέρες, μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους,  θα υποβάλλουν μία σειρά δικαιολογητικών τα οποία ορίζονται επ’  ακριβώς στην προκήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στο σύνολό της στην  ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.