Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Τέσσερις (4) θέσεις εργασίας στο δήμο Ζαγορίου

Ο δήμος Ζαγορίου προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεων σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνων συμβάσεων για 16 Εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού, 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007, 4) Κάρτα ανεργίας με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από μία (1) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας, 5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα ή είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων οικογενειών ή μονογονειακών οικογενειών, 6) Φωτοαντίγραφο Διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β' που να είναι σε ισχύ δεν

αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό. Προτάσσονται κατά σειρά: α) Οι Δημότες του Δήμου Ζαγορίου και β) των υπολοίπων Καλλικρατικών Δήμων ήτοι: Πωγωνίου, Κόνιτσας και Ζίτσας του Νομού Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου (Ασπράγγελοι), όπου θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης στο χώρα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην αρμόδια υπάλληλοΣωτηρία Παπαρούνα. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. του Δήμου 26533-60313.