Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών!

Με την αριθ. 151.776/ΨΣ3068-Α2 απόφαση του Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η Ένταξη της  Πράξης "Ψηφιοποίηση ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών του ΠΓΝΙ και συσχέτιση φακέλων  ασθενών με τις υπάρχουσες εφαρμογές του ΟΠΣΥ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και  βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει: την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση τόσο  του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών όσο και των νέων Φακέλων ασθενών που θα  δημιουργούνται στο εξής, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους  ασθενείς, ενσωματώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο με έμφαση στα  ακόλουθα: 1. Την άμεση ψηφιακή απεικόνιση των πληροφοριών. 2. Τη μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση. 3. Τη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών  από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω  ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών). 4. Την άμεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός του Νοσοκομείου. 5. Τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά με τη
δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης  πληροφοριών σε συνεργαζόμενα Νοσοκομεία. 6.Την Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης και  Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενών, με στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών  πληροφοριών κάθε ασθενή σε ένα ψηφιακό φάκελο, ώστε να επιτευχθούν: ¸Η Ασθενοκεντρική Προσέγγιση στο υπάρχον σύστημα πρόσβασης, με  περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο  το ιστορικό αρχείο. ¸ Η διαλειτουργικότητα μεταξύ, επιμέρους, ετερογενών συστημάτων. ¸ Η παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών  υπηρεσιών.¸ Η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψηφιακού Ιατρικού  και Νοσηλευτικού φακέλου ασθενών. Το υλικό που θα επιλεγεί για να γίνει ψηφιοποίηση αφορά ιατρικούς φακέλους ασθενών  της τελευταίας δεκαετίας, οι οποίοι υπολογίζονται ότι ανέρχονται περίπου στους 200.000.  Οι φάκελοι αυτοί περιλαμβάνουν 11.000.000 σελίδες εγγράφων και 800.000 απεικονιστικές  εξετάσεις. Η φυσική μορφή των ανωτέρω αρχείων είναι: Έγγραφα (ανεξάρτητα) οργανωμένα  σε φακέλους, Απεικονιστικές εξετάσεις και λοιπό υλικό (Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα,  Ηλεκτροκαρδιογραφήματα κ.α.), ήτοι περίπου 9.000.000 ιατρικές γνωματεύσεις και  λοιπά έγγραφα, 800.000 απεικονιστικές εξετάσεις σε φακέλους ασθενών και 2.000.000  Καρδιογραφήματα, Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα κ.λπ. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και  η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι δέκα (10) μήνες. Επισημαίνεται ότι η  συγκεκριμένη πράξη ένταξης είναι μόλις η τρίτη (3η ) που εγκρίθηκε και αφορά Νοσοκομεία  άνω των 400 κλινών. Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ οφείλει να ευχαριστήσει δημόσια τη Διοικητική Υπηρεσία, την  Υποδιεύθυνση Πληροφορικής και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την υψηλού  επιπέδου συνεργασία τους κατά τα στάδια της ωρίμανσης του έργου, της διαμόρφωσης της  πρότασης και της υποβολής του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου. Επιπλέον, θέλει να εξάρει την προσήλωση και τις συνεχείς προσπάθειες του συνόλου των  στελεχών και του προσωπικού του Νοσοκομείου στην επίτευξη ενός στρατηγικού στόχου  του ΠΓΝΙ, ήτοι της μετατροπής του Νοσοκομείου από ένα συμβατικό Νοσοκομείο σε ένα  απόλυτα Ψηφιακό Νοσοκομείο (Digital Hospital), εισάγοντας τόσο στις διοικητικές όσο και στις  ιατρικές-νοσηλευτικές διαδικασίες του, καινοτόμες δράσεις με επίκεντρο τη χρήση προηγμένων  υποδομών λογισμικού και εξοπλισμού σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα  συστήματα του Νοσοκομείου.