Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Αιτήσεις για επιλογή διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ιωαννίνων & Άρτας

Μέχρι την Τρίτη 8 Ιουλίου

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης με ανακοίνωση της καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή 63 θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της χώρας, για το σχολικό έτος 2014-2015. Στην Περιφέρεια Ηπείρου οι αιτήσεις γίνονται για τα Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων και Άρτας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 27 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και λήγει 8 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη. Οι αιτήσεις με τον φάκελο των
δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με ευθύνη των υποψηφίων, ήτοι έως 8 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΓΓΔΒΜ. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Διοικητικού, στα τηλ.: 213-1311635, 213-1311636, 213-1311634, 213-1311633, 213-1311630, 213-1311619, 213-1311696 και ώρες 9:00 π.μ.-15:00 μ.μ.