Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Αιτήσεις για επιλογή διευθυντή στο Δημόσιο ΙΕΚ Κόνιτσας

Μέχρι την Τρίτη 8 Ιουλίου

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με ανακοίνωση της καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή τριάντα μία (31) θέσεων Διευθυντών σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το Δημόσιο ΙΕΚ Κόνιτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κατάταξη στον πίνακα μίας (1) μόνο Περιφέρειας και με σειρά προτίμησης μέχρι τρία (3) Δημόσια Ι.Ε.Κ. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ηπείρου, προσφερομενο διευθυντική θέση υπάρχει μόνο στο Δημόσιο ΙΕΚ Κόνιτσας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 27 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και λήγει 8 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη. Οι αιτήσεις με τον φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχουν περιέλθει στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με ευθύνη των υποψηφίων, ήτοι έως 8 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΓΓΔΒΜ. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός, ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του
ταχυδρομείου.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων τους με το φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας θα είναι διαθέσιμη την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www. gslll.edu.gr/Ανακοινώσεις). Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Διοικητικού, στα τηλ.: 213-1311635, 213-1311636, 213-1311634, 213-1311633, 213-1311630, 213-1311619, 213-1311696, τις ώρες 9:00 π.μ.-15:00 μ.μ.