Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - Προσλήψεις πυροσβεστών για το 2014

Ξεκίνησαν να δημοσιεύονται στο Διαύγεια, οι αποφάσεις των κατά τόπους πυροσβεστικών υπηρεσιών για προσλήψεις πυροσβεστών για την αντιπυρική περίοδο του καλοκαιριού 2014.Οι εν λόγω πυροσβέστες είναι εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τους οικείους πίνακες προσληφθέντων. Οι προσλήψεις των εν λόγω πυροσβεστών για το 2014 θα είναι διάρκειας μέχρι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τις αποδοχές του και
τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, υπό Κ.Α.Ε. 0342 και  0352 του Ε.Φ. 43-120 Η εκάστοτε Πυροσβεστική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να αυξήσει τις διαθέσιμες πιστώσεις όπως επίσης και το χρόνο εργασίας ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που θα  επικρατούν ιδιαίτερα κατά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Οι προσλαμβανόμενοι θα κληθούν να υπογράψουν εντός τακτής σύντομης προθεσμίας, σχετική σύμβαση εργασίας , αμέσως με αποδεικτικό από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία θα μνημονεύεται ότι έλαβαν γνώση της παρούσης απόφασης πρόσληψης και ανεπιφύλακτα αποδέχονται τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που αδικαιολόγητα δεν θα προσέλθουν για υπογραφή της σύμβασης εντός της ταχθείσης προθεσμίας εκπίπτουν του δικαιώματος πρόσληψης και θα αντικαθίστανται όπως θα αντικαθίστανται και όταν αποχωρήσουν πριν τη λήξη της σύμβασής τους, από άλλους εγγεγραμμένους στον αντίστοιχο πίνακα προτεραιότητας κατά σειρά εγγραφής τους. Ο προσλαμβανόμενος σε αντικατάσταση άλλου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα θα απασχολείται μέχρι τη λήξη της σύμβασης του αντικαθισταμένου. Οι προσλαμβανόμενοι θα εκτελούν εργασία κατ’ αρχήν στην περιοχή ευθύνης της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα διοριστούν και όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν και σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή. Η μεταφορά τους στον τόπο των συμβάντων θα γίνεται με εναέρια μέσα ή με Πυροσβεστικά οχήματα Υποχρεούνται να παρουσιάζονται στην εργασία τους με την ένδυση-υπόδηση που τους χορηγεί το Πυροσβεστικό Σώμα και θα εκτελούν πέρα από τις προβλεπόμενες στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψής τους, εργασίες για την ειδικότητά τους και κάθε άλλη σχετική επιβοηθητική εργασία ανειδίκευτου εργάτη για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας που προσλαμβάνονται. Οι προσληφθέντες υποχρεούνται εντός 5νθήμερου από την παραλαβή της παρούσης να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν. Χωρίς την προσκόμιση αυτών δεν ολοκληρώνεται η πρόσληψη. Απόλυση για λόγους πειθαρχικούς που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία όπως – εγκατάλειψη υπηρεσίας, πλημμελή εκτέλεση καθήκοντος, απείθεια σε διαταγή προϊσταμένου και αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες καθώς και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι προσλαμβανόμενοι προσκομίσουν κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους ψευδή δικαιολογητικά δεν επιτρέπει την πρόσληψή τους σε μελλοντικούς διαγωνισμούς στο Πυροσβεστικό Σώμα για εποχικούς και μόνιμους πυροσβέστες Η ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανομένων δια της παρούσης συνιστά σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ. 124/2003 και την εργατική νομοθεσία και αποδεικνύει ταυτόχρονα άνευ άλλης διαδικασίας ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων της παρούσης από τους προσλαμβανόμενους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν για την πρόσληψη στο Δημόσιο προσωπικού με την ίδια έννομη σχέση.