Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Συνεχίζεται η διαδικασία εξυγίανσης της Γιαννιώτικης βιομηχανίας Spider

Τη σκληρή μάχη για την άνοδο των οικονομικών της δεικτών, δίνει η Γιαννιώτικη βιομηχανία Spider, καθώς αυτή την περίοδο τονώνει τη ρευστότητά της, ρυθμίζει τα δάνειά της αλλά και τον έλεγχο στα κόστη. Ταυτόχρονα επιδιώκει την αύξηση των μεγεθών της, ώστε στη συνεια να γίνει πράξη η έξοδος των μετοχών της από την κατηγορία της επιτήρησης. Η Spider γνωστοποιεί ότι η διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής ενίσχυσης της εταιρίας και της αναγκαίας ρευστότητας, έτσι ώστε να συνεχίζει αδιάλειπτα την παραγωγική της δραστηριότητα. Όπως αναφέρει η εισηγμένη, η αρνητική της κατάσταση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τόσο του ομίλου όσο και της εταιρίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών ζημιών και προβλημάτων ρευστότητας, τόσο στην εταιρία όσο και στον όμιλο κατ' επέκταση. Η προσπάθεια ενίσχυσης της εταιρίας έχει ήδη αρχίσει από τον Σεπτέμβριο 2012 με επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο εκπονήθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας και το οποίο είχε ως σκοπό την αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και την
αναχρηματοδότησης της. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης ήταν η υπογραφή κατά τις 27.05.2013 συμφωνητικού παροχής χρηματοδοτικών διευκολύνσεων διά κοινοπραξίας (stand still agreement), συνολικού ποσού ¤ 4.437 χιλ, μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτριών τραπεζών. Το ποσό αυτό που έλαβε η εταιρία χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων της και την τόνωση της ρευστότητάς της. Μετά την υλοποίηση της συμφωνίας συμφωνητικού παροχής χρηματοδοτικών διευκολύνσεων διά κοινοπραξίας (stand still agreement), η εταιρία αιτήθηκε την ανακύκλωση του ανωτέρω ποσού για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και με την έγκριση των πιστωτριών τραπεζών, εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα για τη λειτουργία της. Αν και μέσα στο γενικότερο οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις, η εταιρία ευελπιστεί ότι μέσω της τόνωσης της ρευστότητάς της, τη ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού με ανακεφαλαιοποίηση τόκων και περίοδο χάριτος, τον αυστηρό και διαρκή έλεγχο στα κόστη συνολικά, την αύξηση του κύκλου εργασιών της, καθώς και την επιλογή προϊόντων με βελτιωμένο μικτό κέρδος, θα καταφέρει να επιτύχει την ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών της και του ομίλου κατ' επέκταση. Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει και αποδεικνύει συνεχώς, με τις επίμονες προσπάθειές της εν μέσω αντίξοων οικονομικών συγκυριών και συνθηκών, ότι η εταιρία μπορεί να καταστεί βιώσιμη, έτσι ώστε να έχει συνεχή παραγωγική δραστηριότητα και αδιάλειπτη λειτουργία.