Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Η Nextcom ζητά στα Γιάννενα, στέλεχος Οικονομικης Διεύθυνσης και Λογιστή

Η Εταιρεία Nextcom με 20χρονη παρουσία στον κλάδο της διαφήμισης, ζητά για το γραφείο της στα Γιάννενα, στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης, με καθήκοντα Στελέχους Οικονομικού Αναλυτή και Λογιστή. Για την πρώτη θέση (στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης), ο υποψήφιος θα έχει ως αρμοδιότητητες: την παρακολούθηση και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας, σε ημερήσια βάση, τη δημιουργία και συντήρηση του οικονομικού reporting (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, ταμειακές ροές, κλπ) σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας καθώς και προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και άλλων αποφάσεων, καθώς και την προετοιμασία αναφορών σε σχέση με την πορεία των ανεξόφλητων / εισπράξεων. Ως απαιτούμενα προσόντα ορίζονται: το πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης με επιθυμητή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η άριστη γνώση των εφαρμογών του Ms Office (κυρίως excel), η απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε Α.Ε, η εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιους οργανισμούς, η επίτευξη των στόχων μέσα σε προγραμματισμένους χρόνους και προθεσμίες, οι οργανωτικές κριτικές και αναλυτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και συνέπεια, καθώς και οι

επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα. Για τη δεύτερη θέση (Λογιστής), ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ως απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ Λογιστικής, τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο Γ’ κατηγορίας, επιθυμητή η εμπειρία σαν ορκωτός λογιστής, εμπειρία σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πολύ καλή γνώση χρήσης Microsoft Word & Excel, πολύ καλή γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας, έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή στη λεπτομέρεια Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@nextcom.gr και να επικοινωνούν για πληροφορίες με τα τηλέφωνα: 26510-29600 ή 210-610.01.80.