Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ΒΟΜΒΑ! - Οι οφειλέτες δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές

Ο Καλλικράτης προβλέπει ασυμβίβαστο για τους υποψήφιους λόγω οφειλών

Να δείτε που πολλοί που σήμερα αυτοπλασάρονται ως υποψήφιοι δήμαρχοι ή υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στα Γιάννενα, τελικά δεν θα κατέλθουν στις εκλογές του Μαΐου, στην περίπτωση που έχουν οφειλές προς το δήμο στον οποίο πολιτεύονται. Το συγκεκριμένο κώλυμα αφορά κυρίως μηχανικούς, εργολάβους και επαγγελματίες, που έχουν οφειλές προς τους ΟΤΑ και οι οποίοι αν εκλεγούν θα πρέπει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που ορκίζονται οι νέες Δημοτικές Αρχές , να έχουν εξοφλήσει τις όποιες οφειλές έχουν προς το Δήμο, Νομικά του Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Ο Καλλικράτης είναι σαφής, καθώς το ασυμβίβαστο των υποψηφίων λόγω οφειλών, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 3852/10, το οποίο επισημαίνει, ότι όσοι εκλεγούν οφείλουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών. Αν καταστούν οφειλέτες, μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέσα σε δύο μήνες από την οριστική βεβαίωση της οφειλής και τη σχετική ενημέρωσή τους. Αναλυτικότερα το άρθρο 15 του Καλλικράτη αναφέρει, ότι: «1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της
δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση των οφειλών του άρθρου αυτού δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο οικείος δήμος, με απόφασή του, διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος.4. Στις οφειλές των προηγούμενων παραγράφων εμπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, που συνενώνονται με το άρθρο 1 του παρόντος ή των νομικών τους προσώπων της παραγράφου 1».