Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Αύριο Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 17-02-2014 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εγνατίας Οδού προς Γραμμενοχώρια», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ.
2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου προς Κατάρα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλπάκι – Κόνιτσα – Όρια νομού», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ιεράς Μονής Πατέρων Ζίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-05-2014.
7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Δ.Δ. Κουκουλίου (Α΄ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», αναδόχου Έντυ Ράφτη, μέχρι την 19-08-2014.
9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο Ελληνικό Ιωαννίνων», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΕ, μέχρι την 05-09-2014.
10. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΟΤΕ Α.Ε. στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης».
11. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΟΤΕ Α.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενίτι – Πολύλοφος – Λύγγος)».
12. Έγκριση κατανομής πιστώσεων σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2014.
13. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)». προϋπολογισμού € 770.000,00 πλέον ΦΠΑ (€ 947.100,00 με ΦΠΑ), του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά» με Κωδικό MIS 422473, της ΣΑΕΠ 0188 με ΚΑ 2013ΕΠ01880000.
14. Έγκριση των Πρακτικών 1/29-01-2014 και 2/10-02-2014 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού (τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων) για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου».
15. Έγκριση ανάθεσης του έργου της καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
16. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
17. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της έως την υπογραφή νέων συμβάσεων.
18. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαιοειδών, με δικές του διαδικασίες.
19. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, Μαυριά Αλεξάνδρας και Τσεπέλη Ιωάννη, στην Κοζάνη την 26-02-2014, για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις» από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης ανάντη πρανών της οδού Παππαδατών Μελιανών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
23. Έγκριση του από 18-02-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ρέμα Καρυδά», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ.
24. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
26. Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας και Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
27. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, Ναστούλη Αναστασίας, στην Κοζάνη και τα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις», από 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση οδών προς παραγωγικές μονάδες Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Έργα ανάδειξης Ιερών Ναών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-02-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση υδραύλακα Κομμένου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-02-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Σουμέσι – Γέφυρα Τζαρή στη ΧΘ+100 (β’ φάση)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-02-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο ΕΟΔ Άρτας- Τρικάλων & Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
33. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 18-02-2014 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
34. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόμου Δασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες - Βουργαρέλι) Β’ Φάση (τμήμα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσμάς)», αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννης Τσιρώνης – Χρ. Ζιάβρας.
35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη οπλισμένου επιχώματος για την αποκατάσταση της βλάβης της 4ης επαρχιακής οδού (Τμήμα Ροδαυγή - Σουμέσι), Α’ Κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο», προϋπολογισμού € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ.
36. Έγκριση του αριθμ. 1/13-02-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2014 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.
37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
38. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) και πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας
39. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
40. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/14-02-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανογράφησης για την πιστοποίηση του τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Άρτας βάσει των προδιαγραφών της 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466-Β΄) Υπουργικής Απόφασης».
41. Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της από 14-05-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Άρτας και του της εταιρείας «Comitech AE», αναδόχου του έργου «Δράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου».
42. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2014, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
43. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
44. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο ΤΕΙ Ηπείρου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με δικές του διαδικασίες, για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών του στην Ηγουμενίτσα.
45. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σαρμπάνη Χρυσούλας, στην Κοζάνη και τα Ιωάννινα, από 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις», που υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο της έναρξης του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
46. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού προς Αμπέλια Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 84.000,00 με ΦΠΑ.
47. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση των δημοσίων ιχθυοτροφείων «ΒΑΤΑΤΣΑ» και «ΡΗΧΟ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.