Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΑΡΤΑ: Έπιχορήγηση του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίνεται η επιχορήγηση ποσού 958.887,39 € που αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Διαχείρισης απορριμμάτων πεδινής και ημιορεινής περιοχής Δήμου Αρταίων» αρμοδιότητα του οποίου είναι η διαχείριση απορριμμάτων του Νομού Άρτας. Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής: «Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση με συνολικό ποσό έως 958.887,39€ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αρταίων «Σύνδεσμος Διαχείρισης απορριμμάτων πεδινής και ημιορεινής περιοχής Δήμου Αρταίων», αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους. Η εν λόγω επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης του φορέα και σύμφωνα με τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων από το ΓΛΚ βάσει του υπ’ αριθμ. 52070/30-12-13 εγγράφου μας, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση εποπτευόμενων φορέων ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δημιουργία ειδικού λογαριασμού του νομικού προσώπου με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων……» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και
η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου μας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών. Το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.Οι εντολές εξόφλησης με τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των τελικών δικαιούχων θα υποβάλλονται από το Νομικό Πρόσωπο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εν συνεχεία θα τους αποστέλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς πληρωμή. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. 1215 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων φορέων και της κατηγορίας εσόδων «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».