Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Δύο (2) θέσεις καθαριστριών στο Δήμο Ιωαννιτών

Η Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών προκηρύσσει μια (1) θέση καθαρίστριας-στή στο 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (καθαρισμός 3 αιθουσών) και μια (1) θέση καθαρίστριας-στή στο Νηπιαγωγείο Νήσου (καθαρισμός 1 αίθουσας) με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 8 μηνών από 01 -11-2013 έως 30-06-2013. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.5 του άρθρου 113 του ν. 1892/90 της παραγρ.15 του άρθρου 5 του ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μίσθωση έργου. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στην

Καπλάνη 11 1ος όροφος από τις: 21-10-2013 έως και την 25-10-2013 και ώρες 08:30 με 13:30 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, 2) Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ, 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης- Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 4) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας και 5) Ταυτότητα-φωτοτυπία. Ο έλεγχος των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω θέση θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής την 29-10-2013 και ώρα 13:30 και η μοριοδότηση θα γίνει με τα πρότυπα διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.