Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Μέτρα για την αιθαλομίχλη προωθεί το ΥΠΕΚΑ

Μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αιθαλομίχλη λόγω της ευρείας χρήσης ατομικών συστημάτων θέρμανσης (π.χ. τζάκια, σόμπες), με ταυτόχρονη καύση ακατάλληλων, όπως επισημαίνεται, υλικών, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Ήδη ο αρμόδιος υπουργόςΓιάννης Μανιάτης απέστειλε σχετική επιστολή στους συναρμόδιους υπουργούς και στον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, οι δράσεις που προωθούνται, εν όψει της χειμερινής περιόδου είναι...

:-Έκδοση πορίσματος για τον καθορισμό οριακών τιμών αιωρούμενων σωματιδίων για την ενημέρωση του πληθυσμού και τη λήψη εκτάκτων μέτρων (από την ήδη υπάρχουσα Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας).
-Συστήνεται-με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ- Διϋπουργική Επιτροπή για τον καθορισμό έκτακτων μέτρων ανάλογα με τις υπερβάσεις των ορίων, καθώς και του μηχανισμού παρακολούθησης και εφαρμογής τους και γι’αυτό ζητείται ο ορισμός εκπροσώπων από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
-Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη θεσμοθέτηση των παραπάνω ορίων και μέτρων.
Εντατικοποίηση και συντονισμός στοχευμένων ελέγχων της αγοράς βιοκαυσίμων και των αντίστοιχων συσκευών θέρμανσης, σε όλα τα στάδια (παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία) από τους αρμόδιους φορείς ελέγχου (τελωνεία, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Περιφέρειες).
-Σύσταση διϋπουργικής ομάδας εργασίας (με την ευθύνη του ΥΠΕΚΑ) με τη συμμετοχή τουλάχιστον του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και επιστημονικών φορέων για την επεξεργασία σχεδίου απόφασης για την καθιέρωση υποχρέωσης ελέγχου δοκιμής των λεβήτων στερεών βιοκαυσίμων όσον αφορά στις εκπομπές καυσαερίων.
Έκδοση απόφασης σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις των συσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας (ετικέτα).
-Συντονισμός για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες) από τις υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα.
-Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών τόσο για την πρόληψη του φαινομένου, όσο και κατά τη διαχείριση των επεισοδίων. Έμφαση θα δοθεί σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (πχ. σχολεία, ευπαθείς ομάδες).
-Έκδοση πορίσματος για την αποφυγή προώθησης μη ποιοτικών συστημάτων θέρμανσης στην αγορά (από την ήδη υπάρχουσα επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή)
-Σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της απαγόρευσης της κυκλοφορίας συγκεκριμένων κατηγοριών φορτηγών από τον Σεπτέμβριο του 2013 (Πράσινος Δακτύλιος) και της κυκλοφορίας συγκεκριμένης τεχνολογίας οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Για τον καλύτερο και αμεσότερο συντονισμό όλων των παραπάνω προτεινόμενων δράσεων, θεωρείται σκόπιμη και προτάθηκε η δημιουργία Διϋπουργικής Ομάδας αποτελούμενης από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς ή εκπροσώπους.