Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

71 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ιωαννιτών!

Το epirusgate σας παρουσιάζει την κατανομή των θέσεων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματά της (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Φιλαρμονική, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014. Το epirusgate σας παρουσιάζει την...
κατανομή των θέσεων ως εξής: 22 Καθηγητές μουσικής, 11 Μουσικοί (Συμφωνική ορχήστρα), 4 Δάσκαλοι κλασικού και σύγχρονου χορού, 3 Εικαστικοί εκπαιδευτικοί, 30 Μουσικοί (Φιλαρμονική), 1 Μουσικοί (Τμήμα παραδοσιακών χορών). Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν: α) αίτηση την οποία ο ενδιαφερόμενος θα ζητεί από την υπηρεσία και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/2006 στην οποία θα αναγράφονται τα απαιτούμενα για διορισμό δικαιολογητικά (ιθαγένεια, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες), γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, δ) τίτλοι σπουδών, ε) βεβαίωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας και στ) λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης. Όσοι προσληφθούν θα προσκομίσουν ποινικό μητρώο κατά την υπογραφή τηςσύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός 10 ημερών στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Αγ. Μαρίνας 55, Ιωάννινα, τηλ:26510-83940).